Byggesøknad – komplett veiledning til prosess og søknad


Byggesøknad

Byggesøknad – en veiledning til prosess og søknad

I denne artikkelen gir vi en innføring i hva en byggesøknad er, hva du bør være klar over når du skal bygge og prosessen med det offentlige. Les videre for å forstå hvilke regler som gjelder ved byggesøknad, og når du må sende en byggesøknad til kommunen.

Hva er søknadsplikt?

Plan- og bygningsloven (pbl.) har som krav at det innhentes tillatelse fra kommunen for de fleste større byggearbeider («søknadsplikt»). Tillatelse får man ved å sende inn en fullstendig byggesøknad som tilfredsstiller kravene til kommunen. Tiltaket (byggeprosjektet) kan ikke startes før kommunen gir tillatelse. Loven sier at bl.a. følgende tiltak er søknadspliktige:

 • Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg, konstruksjon eller anlegg
 • Vesentlig endring/reparasjon av bygning, anlegg eller konstruksjon
 • Fasadeendringer
 • Bruksendring, vesentlig endring eller vesentlig utvidelse
 • Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg

Utforming av byggesøknaden, og hvilke vedlegg som skal legges ved er avhengig av hva det søkes om og hvilken søknadsprosess som velges.

Byggesøknader med og uten krav til ansvarsretter

Majoriteten av tiltak håndteres av det som refereres til som kvalifiserte foretak. Tiltakshaver kan imidlertid stå ansvarlig for enkelte tiltak med liten. Noen eksempler på dette er garasjer/uthus opptil 70 m2 og tilbygg inntil 50 m2.

Byggesøknad for tiltak med krav til ansvarsretter

I de tilfellene hvor tiltaket har en størrelse og kompleksitet slike at byggesøknaden ikke kan utformes av tiltakshaver selv, må alle de ulike fagområdene håndteres av kvalifiserte foretak. Naturlig nok vil denne typen byggesøknad (med krav til ansvarsretter) ha langt flere vedlegg enn en byggesøknad uten krav til ansvarsretter.

Byggesøknad for tiltak uten krav til ansvarsetter

Tiltakshaver kan være ansvarlig ved:

 • Tilbygg opptil 50 m2
 • Frittstående bygg uten boligformål i en etasje og opptil 70 m2
 • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, eller omvendt
 • Midlertidige bygninger
 • Driftsbygninger i landbruket
 • Andre tiltak som etter kommunens skjønn kan håndteres av tiltakshaver.

Søknad for slike tiltak (byggesøknad uten krav til ansvarsretter) er enklere og mindre omfattende enn byggesøknader med krav til ansvarsretter.

Erklæring om ansvarsrett

Byggesøknaden må vise hvordan alle fagområder har noen som er ansvarlig. Det vil si at kvalifiserte foretak erklærer ansvar for ulik områder.

Husk at dersom byggesøknaden mangler en eller flere erklæringer om ansvarsrett, vil kommunen be om at dette rettes. Dette er en av grunnen til at hjelp fra en fagperson, f.eks. en arkitekt, kan være lurt.

Utforming av komplette byggesøknader

Første steg ved utfylling av en byggesøknad er å gjennomgå gjeldende planstatus, dvs. arealplanen(e) som gjelder for eiendommen. Det vil i all hovedsak foreligge en detaljert arealplan som setter krav og begrensninger. Ansvarlig søker i byggesaken må blant annet kontrollere om tiltaket er i tråd med eksisterende reguleringer. Skulle man ønske unntak må det søkes om dispensasjon.

Nabovarsel

Plan- og bygningsloven har strenge krav om at naboer må varsles skriftlig om hva som skal bygges. Loven krever at alle opplysninger som er relevante for at naboer skal kunne ivareta sine interesser gjøres tilgjengelig. Det må gå 14 dager fra nabovarselet er sendt til byggesøknaden kan sendes til kommunen for videre behandling.

Det er viktig å huske på at mangler ved nabovarslingen er definert som en alvorlig mangel ved byggesaken.

Innsending av byggesøknaden

Byggesøknaden med vedlegg kan leveres til kommunen på flere måter: digitalt gjennom eksempelvis portal, e-post, personlig oppmøte eller vanlig post.

Kommunens saksbehandling

Når søker har levert en fullstendig byggesøknad er utgangspunktet i loven at kommunen gir tillatelse. Dette vil ikke være tilfelle dersom tiltaket er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Når byggesøknaden er komplett vil det i enkelte tilfeller være en forventning om at kommunen behandler byggesøknaden innen tre uker. I tilfeller hvor søknaden ikke er fullstendig har kommunen en frist på 12 uker til å behandle byggesøknaden. Dette er også tilfelle hvor byggesøknaden er avhengig av en dispensasjon.

Søknad om midlertidig brukstillatelse

Så lenge de resterende arbeidene ikke er til fare for helse og sikkerhet, kan kommunen utstede en tidsbegrenset midlertidig brukstillatelse. For at kommunen skal kunne gi en midlertidig brukstillatelse, må ansvarlig søker først samle inn samsvarserklæringer og kontrollerklæringer fra alle ansvarlige foretak.

Søknad om ferdigattest

Når alle arbeidene er ferdige, skal det anmodes om å få utstedt en ferdigattest. Ansvarlig søker vil be alle ansvarlige foretak om å signere endelige samsvarserklæring for prosjektering og utførelse, og kontrollerklæring for utført uavhengig kontroll.

Konklusjon

Artikkelen har gitt en oversikt over prosesser knyttet til byggesøknad. Som ved alle prosesser som berører det offentlige, er det mange ting å huske på. Derfor er vårt råd å vurdere profesjonelle rådgivere. Dette sikrer en effektiv og enkel prosess.


Alisha Singh

Subscribe to our Newsletter

Subscribe to receive the weekly Newsletters from our website. Don’t worry, we won’t spam you.